O pasošu/putovnici Bosne i Hercegovine

Ambasada/Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Londonu izdaje pasoše/putovnice državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u inozemstvu s boravišnom dozvolom, te ukoliko je pasoš/putovnica uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen.

Pasoš/putovnica Bosne i Hercegovine je isprava na osnovu koje se utvrđuje identitet i državljanstvo nosioca.

Rok važenja pasoša/putovnice je 10 godina, za djecu koja nisu navršila 3 godina starosti rok važenja je 3 godine, za djecu od 3 do 18 godina starosti rok važenja je 5 godina.

Za nosioce biometrijskih pasoša/putovnica potrebna je viza za ulazak i boravak u Velikoj Britaniji.

Zahtjev za izdavanje pasoša/putovnice podnosi se isključivo lično/osobno u ambasadi/veleposlanstvu jer je potrebno je obaviti akviziciju biometrijskih podataka – fotografija, otisak prstiju i elektronski potpis.

Zakonski rok za rješenje zahtjeva za izdavanje pasoš/putovnice je 60 dana od dana njegova podnošenja

izdavanje novog pasoša/putovnice

punoljetne osobe

maloljetne osobe

Prilikom dolaska u Ambasadu/Veleposlanstvo za podnošenje zahtjeva za izdavanje novog pasoša/putovnice potrebno je donijeti slijedeće dokumente:

 1. Originalni pasoš/putovnicu Bosne i Hercegovine koji se mijenja ili Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu (ako nema pasoša/putovnice ili nije važeći)
 2. Važeći BiH dokument sa slikom
 3. Dokaz) o dozvoli boravka u Velkioj Britaniji
 4. Dokaz o uplati konzularne takse

 

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/putovnice punoljetnoj osobi je 108 GBP

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti:
– Plaćanjem u banci putem uplatnice

Zahtjev za izdavanje pasoša/putovnice za dijete ispod 18 godina starosti podnose roditelji ili zakonski staratelji uz obavezno prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Za izdavanje pasoša/putovnice maloljetnim osobama neophodno je da oba roditelja imaju važeću ličnu/osobnu kartu ili važeći pasoš/putovnicu.

 • Ako je jedan od roditelja strani državljanin treba imati važeći pasoš/putovnicu.
 • Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć i kopiju važeće lične/osobne karte ili pasoša/putovnice.
 • Ukoliko jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdanom od strane nadležnog organa.
 • Ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

 1. Rodni list djeteta
 2. Pasoš/putovnicu djeteta koji se mijenja (ukoliko postoji)
 3. Važeće BiH lične/osobne karte ili pasoše/putovnice oba roditelja/staratelja,
 4. Boravišna dozvola roditelja (sa slikom)
 5. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/ putovnice za dijete do 3. godine iznosi 61 GBP.

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/ putovnice za dijete od 3. godine do 18. godina je 66 GBP

Postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša/putovnice

Prvi korak u postupku izdavanja pasoša/putovnice je provjera evidencije JMB to jest da li je JMB podnosioca zahtjeva za izdavanje pasoša/putovnice evidentiran u centralnoj bazi civilnog registra. Provjera se vrši preko Ambasade/Veleposlanstva BiH u Londonu.

Provjeru evidencije JMB možete izvršiti telefonskim putem ili e-mailom u konzularnom odjelu ambasade/veleposlanstva.

Tel. +44 020 7373 0915 (svaki radni dan osim srijede od 10.00-13.00)
embassy@bhembassy.co.uk

Građani BiH kojima je već ranije izdavan biometrijski pasoš/putovnica ili imaju važeću ličnu/osobnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine su već evidentirani u jedinstvenoj bazi podataka u BiH.

Građani BiH koji nemaju važeću ličnu/osobnu kartu i koji nisu evidentirali JMB, moraju najprije obaviti evidentiranje JMB. Postupak evidentiranja JMB se obavlja putem Ambasade/Veleposlanstva BiH u Londonu.

Zahtjev za izdavanje pasoša/putovnice podnosi se isključivo lično u Ambasadi jer je potrebno je obaviti akviziciju biometrijskih podataka – fotografija, otisak prstiju i elektronski potpis. Akvizicija biometrijskih podataka se vrši u prisustvu službenika Ambasade.

Zakonski rok za rješenje zahtjeva za izdavanje pasoš je 60 dana od dana njegova podnošenja.

Rok važenja pasoša je 10 godina, za djecu koja nisu navršila 3 godina starosti rok važenja je 3 godine, za djecu od 3 do 18 godina starosti rok važenja je 5 godina.

U cilju brže i lakše komunikacije, molimo državljane Bosne i Hercegovine koji se obraćaju putem službenog emaila da obavezno dostave i broj telefona,  a ukoliko se radi o zahtjevu za izdavanje pasoša, upisa u knjige državljana i slično  i  JMB (jedinstveni matični broj) ili ime i prezime, datum i mjesto rođenja i podatke o roditeljima.

Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, u slučaju gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice potrebno je gubitak, uništenje ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi.

 

Po prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice, potrebno je provesti zakonom propisanu proceduru oglašavanja nevažeće putne isprave.

U cilju proglašenja izgubljenog, uništenog ili ukradenog pasoša/putovnice nevažećim, potrebno je priložiti:

 1. Popunjen obrazac Prijava nestanka putne isprave – GPI-2 obrazac
 2. Potvrdu policije (u mjestu nestanka pasoša) o prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša/putovnice (Potvrda treba sadržati: podatke o osobi koja je izvršila prijavu, predmet prijave i podatke o izgubljenoj putnoj ispravi),
 3. Dokaz o identitetu i državljanstvu BiH (važeća osobna ili vozačka dozvola, fotokopirana s obje strane)
 4. Dokaz o uplati konzularne takse

Nadležni organ će rješenjem proglasiti putnu ispravu nevažećom. Putna isprava se oglašava nevažećom u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Za prijavu nestanka putne isprave konzularna taksa iznosi 5 GBP

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti:
• Plaćanjem u banci putem uplatnice

IZDAVANJE DUPLIKATA PASOŠA

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje duplikata putne isprave, dužna je priložiti potvrdu policije o prijavi izgubljenog ili ukradenog pasoša i neki identifikacioni dokumenat BiH (lična karta, vozačka dozvola, kopija izgubljenog/ukradenog pasoša) i dokaz o legalnom boravku u Velikoj Britaniji

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica starija od 18 godina je 185 GBP
Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica do 3 godine je 97 GBP
Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica od 3 od 18 godina je 102 GBP

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti:
– Plaćanjem u banci putem uplatnice

vize

Državljani zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim, mogu sa pasošem ući u Bosnu i Hercegovinu, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine i to ukoliko isti posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama. (2) Vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini u slučajevima iz ovog člana, moguće je ukupno u trajanju od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana, s tim da jedan neprekidan boravak u Bosni i Hercegovini ne može biti duži od 30 dana.

Kako je Ujedinjeno Kraljevstvo prestalo biti članicom Europske Unije, prestala je mogućnost da državljani zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim, ulaze u Bosnu i Hercegovinu sa važećom višekratnom vizom ili dozvolom boravka izdatom u Velikoj Britaniji.

U skladu s čl. 23 Odluke o vizama, nosioci važećih putnih isprava za izbjeglice  koje izdaju zemlje potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica, od 28.7.1951. godine ili Putne isprave za osobe bez državljanstva izdate u zemljama Europske Unije, zemljama potpisnicima Šengenskog sporazuma, ne trebaju vizu za ulazak, tranzit i boravak na teritoriju BiH do 90 danau periodu od šest mjeseci , počevši od prvog dana ulaska.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Republika irska

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Londonu, Velika Britanija.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH (Viza se izdaje u Sarajevu):

Obična putna isprava

DA

 

Obična biometrijska putna isprava

DA

 

Službena biometrijska putna isprava

DA

 

Diplomatska biometrijska putna isprava

DA

 


Zahtjevi za vizu za ulazak u Veliku Britaniju
 se od 15.05.2013. godine, podnose putem interneta, na web stranici www.visa4uk.fco.gov.uk , a dokumetni se predaju nadležnoj Ambasadi Velike Britanije u Sarajevu.

Državljani Velike Britanije izuzeti su od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine do 90 dana, u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska.

Savjeti za putovanje: Od osoba koje ulaze u zemlju sa biometrijskom vizom ili biometrijskom dozvolom boravka ubuduće će se tražiti otisci prstiju, koji će služiti za provjeru autentičnosti, odnosno potvrde da je navedena osova ona koja je podnijela aplikaciju za vizu, usporedbnom sa otiscima prstiju pruženim prilikom apliciranja. Sve dodatne informacije i pitanja slati na e-mail BorderForcePartners@homeoffice.gsi.gov.uk

Građane koji putuju zrakoplovima u ili iz Velike Britanije upozoravamo na pojačane mjere sigurnosti u zračnim lukama. Osobe koje namjeravaju letjeti za Veliku Britaniju neka se obrate svojoj aviokompaniji ili tour-operateru radi najnovijih informacija.

Imajući u vidu događaje u Velikoj Britaniji od 10. avgusta 2006., sigurnosne mjere su pojačane na svim aerodromima kao što su: 
– Zabranjeno je unošenje tečnosti u avion (osim neophodnih prepisaniih lijekova i mlijeka za bebe).
– Dozvoljen je samo jedan priručni prtljag uključujući ženske tašne.
– Mjere ručnog ptrljaga ne smiju prelaziti 45 cm x 35 cm x 26 cm.
Obavezne kontrole naročito  za putnike u SAD.

Situacija u Sjevernoj Irskoj je bitno napredovala u posljednja dva desetljeća. Stopa kriminala je na veoma niskoj razini. Ipak, povremene demonstracije na javnim mjestima ponekad rezultiraju nasiljem usmjerenim uglavnom prema policiji.

Pozivni broj: ++ 44
Broj telefona za hitne slučajeve (policija, vatrogasci, hitna pomoć) je 999.

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Londonu, Velika Britanija.  

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH (Viza se izdaje u Ljubljani):

Obična putna isprava

DA

Obična biometrijska putna isprava

DA

Službena biometrijska putna isprava

DA

Diplomatska biometrijska putna isprava

DA

Kontakt Ambasade Republike Irske u Ljubljani:

Adresa: Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 300 8970
Fax: +386 1 282 1096
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 09:00 do 12:30 i od 14:30 do 16:00.

Državljani BiH mogu putovati u Irsku bez obaveze pribavljanja irske vize, ukoliko su u posjedu odgovarajućeg tipa vize Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, i najviše do 90 dana ili u okviru važenja izdate UK vize. Državljanima BiH koji su u posjedu tranzitnih viza, studentskih viza ili viza izdatih po osnovu porodičnog spajanja ili boravka na osnovu supružnika, ulazak nije dozvoljen bez prethodno pribavljene irske vize. Obaveza pribavljanja irske vize i dalje ostaje za državljane BiH ukoliko je u pitanju direktno putovanje u Irsku, a ne preko UK.

Državljani BiH, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, mogu putovati u Irsku bez irske vize ukoliko su na dužnosti u Ujedinjenom kraljevstvu i posjeduju vinjetu izuzeća (exempt vignette) izdatu od strane organa Ujedinjenog kraljevstva  prije namjeravanog putovanja u Irsku.
Sve ostale informacije za državljane BiH koji su u Ujedinjeno kraljevstvo ušli na C vizu (general visa) i nisu nosioci diplomatskih ili službenih pasoša mogu se naći na sljedećem

Vize cjenovnik viza u Veleposlanstvu BiH London:

 

Jednokratna ulazno-izlazna viza (C) 53  GBP

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana (C) 53 GBP

Višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana (D)  84 GBP

5 - 7 Lexham Gardens, London W8 5JJ, United Kingdom
Tel:+44 (0)207 373 09 15
Fax:+ 44 (0)207 373 08 71
Ambasada:
Ponedjeljak - Petak 09:00 - 17:00
Konzularni odjel:
Ponedjeljak - Petak 10:00 - 13:00
embassy@bhembassy.co.uk