PRIJAVA ZAKLJUČENJA BRAKA

 Prijava zaključenja braka državljana Bosne i Hercegovine u inozemstvu obavezna je. Prijava zaključenja braka bosanskohercegovačkih državljana u Velikoj Britaniji  podnosi se direktno nadležnom organu Bosne i Hercegovine ili putem Ambasade/ Veleposlanstva BiH u Londonu.

Za prijavu zaključenja braka potrebno je :

 1. Popunjen obrazac Prijava zaključenja braka
  Ako se zahtjev za prijavu zaključenja braka podnosi putem pošte, potpise supružnika na navedenom obrascu je potrebno ovjeriti kod Notara.
 2. Original izvoda iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci (sa podacima supružnika) izdat od matičnog ureda s potpisom i pečatom, a zatim  ovjeren kod notara (Notarijus Publicus) Apostille pečatom.
 3. Prijevod Izvoda iz matične knjige vjenčanih preveden strane  ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika naroda BiH (bosanski, hrvatski, srpski);
 4. Kopija CIPS osobne/lične karte (sa obje strane) ili orginal Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu supružnika
  (Ako je jedan od supružnika strani državljanin dostavlja kopiju važećeg pasoša/putovnice)
 5. Kopija dokumenta sa slikom zemlje prebivališta
 6. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa za prijavu zaključenja braka iznosi 5 GBP i 22 GBP za pribavljanje izvoda iz MKV.

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Plaćanjem u banci putem uplatnice

PRIJAVA ROĐENJA

Za prijavu rođenja djeteta rođenog u inozemstvu u matične knjige Bosne i Hercegovine putem DKP-a, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz evidencije rođenih koji mora biti ovjeren i potpisan, ne stariji od 6 mjeseci
  Treba ovjeriti kod Notara (Notarius Publicus) Apostille pečatom, a potom isti prevesti na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) kod ovlaštenog prevodioca.
 2. Popunjen obrazac Prijava rođenja djeteta
  U slučaju slanja Prijave putem pošte, roditelji svoje potpise na navedenom obrascu moraju ovjeriti  kod Notara (ovjera na poleđini obrasca).
 3. Popunjen obrazac Zahtjev za određivanje JMBG i M3 obrazac
  U rubrike o općini i adresi prebivališta roditelji navode adresu prebivališta u BiH jednog od roditelja na osnovu kojeg se dijete upisuje.
 4. Kopije dokumenata roditelja (kopiju CIPS lične/osobne karte s obe strane)
  Ako roditelji ne posjeduju CIPS ličnu kartu potrebno je priložiti rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH.
 5. Dokaz o uplati konzularne takse

Podnosilac zahtjeva biti će putem Ambasade/Veleposlanstva blagovremeno obavješten o sprovedenom postupku upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih u BiH i dodjeljenom JMBG.

Konzularna taksa za prijavu rođenja iznosi 5 GBP i 44 GBP za pribavljanje izvoda iz MKR i KD

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Plaćanjem u banci putem uplatnice

PRIJAVA SMRTI

Za  prijavu smrti državljanina Bosne i Hercegovine koja je nastupila u Velikoj Britaniji potrebno je Ambasadi/Veleposlanstvu BiH u Londonu dostaviti:

 1. Štampanim slovima popunjen i potpisan obrazac za Prijavu smrti.
  (Ako se dokumenti šalju poštom potpis  osobe koja popunjava obrazac Prijava smrti potrebno je ovjeriti kod notara)
 2. Originalni Izvod iz knjige umrlih, ne stariji od 6 mjeseci
  (Izvod iz knjige umrlih od ovlaštenog organa  mora biti ovjeren i potpisan i ovjeren Apostille pečatom)
 3. Prijevod Izvoda iz knjige umrlih na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca;
 4. Kopija važeće lične/osobne karte preminule osobe kopirana s obje strane
  (Ako preminula osoba nema važeću ličnu/osobnu kartu potrebno je dostaviti trajni rodni list i uvjerenje o državljanstvu)
 5. Dokaz o uplati konzularne takse 

Konzularna taksa iznosi  5 GBP i 22 GBP za izvod iz MKU

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Plaćanjem u banci putem uplatnice

      Izdavanje sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu

 

Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prijenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog preduzeća koji je opunomoćen od strane porodice umrlog. Punomoć treba biti ovjerena kod organa BiH ili države boravka.

U cilju pokretanja postupka izdavanja Sprovodnice za prenošenja posmrtnih ostataka radi sahrane u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je priložiti slijedeća dokumenta ukoliko se radi održavljaninu Bosne i Hercegovine koji je umro prirodnom smrću (nije zarazna bolest).

 1. Popunjen obrazac Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inozemstva
 2. Važeći BiH dokument sa slikom umrlog lica ili rodni list i uvjerenje o BiH državljanstvu umrlog lica
 3. Izvod iz matične knjige umrlih koji izdaje država prijema
 4. Potvrda od strane liječnika mrtvozornika koji je ustanovio smrt
 5. Potvrdu o osiguranom ukopnom mjestu u BiH
 6. Podatke o vozilu, vozaču i mjestu prelaska granice u BiH
 7. Dokaz o uplati konzularne takse.

U slučaju podnošenja Zahtjeva za izdavanje sprovodnice za ekshumaciju državljanina BiH, državljanina BiH koji je umro od zarazne bolesti, stranog državljanina koji je umro prirodnom smrću, potrebna je i prethodna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja FBiH, Ministarstva zdravlja Republike Srpske ili Odjeljenja za zdravstvo Distrikta  Brčko (u ovisnosti gdje se sahranjuje).

Za izdavanje sprovodnice konzularna taksa iznosi 22 GBP

Plaćanje konzularne takse  se može izvršiti:

 • Plaćanjem u banci putem uplatnice
5 - 7 Lexham Gardens, London W8 5JJ, United Kingdom
Tel:+44 (0)207 373 08 67
Fax:+ 44 (0)207 373 08 71
Ambasada:
Ponedjeljak - Petak 09:00 - 17:00
Konzularni odjel:
Ponedjeljak - Petak 10:00 - 13:00
embassy@bhembassy.co.uk